Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng nương tựa, bám víu hay mong đợi sự cứu độ của bất kỳ tha lực nào

Tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng nương tựa, bám víu hay mong đợi sự cứu độ của bất kỳ tha lực nào

Người hỏi: yenlang•net

..Kính thưa Thầy. Xin Thầy giảng rõ thêm câu dưới đây, con vẫn chưa hiểu thấu: "Nếu có sự cứu độ thì một vị Bồ-tát chỉ có thể độ được “tự tánh chúng sinh”, nghĩa là những vọng nghiệp sinh khởi trong tâm do cái Ta ảo tưởng tạo ra mà thôi" - Trích từ quyển Sống Trong Thực Tại, chương Ngay Đó Là Bờ - Tác giả Viên Minh Con kính đảnh lễ Thầy từ Sydney.

…Kính thưa Thầy. Xin Thầy giảng rõ thêm câu dưới đây, con vẫn chưa hiểu thấu:

“Nếu có sự cứu độ thì một vị Bồ-tát chỉ có thể độ được “tự tánh chúng sinh”, nghĩa là những vọng nghiệp sinh khởi trong tâm do cái Ta ảo tưởng tạo ra mà thôi” – Trích từ quyển Sống Trong Thực Tại, chương Ngay Đó Là Bờ – Tác giả Viên Minh

Con kính đảnh lễ Thầy từ Sydney.

TRẢ LỜI:

Trong Phật giáo chỉ có Trong Phật giáo chỉ có khai thị cho người khác khi người đó đã đủ duyên, mà Phật gọi là người ít bụi trong mắt, nghĩa là ít tà kiến và tham ái. Vì mỗi người có duyên nghiệp riêng và đó chính là bài học giác ngộ của riêng của mình. Phật khai thị nhưng mỗi người phải tự mình ngộ nhập, chứ không ái có quyềncho người khác khi người đó đã đủ duyên, mà Phật gọi là người ít bụi trong mắt, nghĩa là ít tà kiến và tham ái. Vì mỗi người có duyên nghiệp riêng và đó chính là bài học giác ngộ của riêng của mình. Phật khai thị nhưng mỗi người phải tự mình ngộ nhập, chứ không ái có quyền cứu độ người khác vì làm như vậy là cướp mất sứ mạng học bài học giác ngộ giải thoát của họ.

Giống như cha mẹ, hay thầy cô chỉ giảng dạy và tạo điều kiện cho con em siêng năng học hành để lên lớp chứ không thể cho các em lên lớp theo ý mình hay theo lời cầu xin của con em được.

Tự mình thắp đuốc lên mà đi là phương châm của người tu Phật, nhờ vậy họ không ỷ lại vào quyền năng cứu độ. Thiền Tứ Niệm Xứ dạy rằng mỗi người phải trở lại ngay nơi thân tâm mình mà thấy ra thực tánh pháp chứ không nương tựa, không bám níu điều gì trên đời hay mong đợi sự cứu độ của bất kỳ tha lực nào. Thiền Tông cũng đề cao tinh thần tự giác tự độ khi Tổ Huệ Năng nói: “Tự tánh chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”, mà muốn vậy thì phải “Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật”, chứ không trông chờ chư Phật, chư Bồ-tát đến ra tay cứu độ.

Có người cho rằng nói Bồ-tát cứu độ để không thấy do bản ngã mà giải thoát. Cho dù là như thế thì vẫn là thoát khỏi cái Ta nhỏ để nương tựa vào cái Ta lớn mà thôi.

Còn nói “tự mình giác ngộ” có nghĩa là không phải cái Ta ảo tường giác ngộ, mà cũng không ai giác ngộ giùm

Thầy Viên Minh – Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

www.trungtamhotong.org

59 Views 0
1
Loading
0

You may also like