Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Dù tu trăm ngàn cách, không bằng tự biết mình!

Dù tu trăm ngàn cách, không bằng tự biết mình!

Tác giả: Thầy Viên Minh

…Tu học không phải để đạt được một trạng thái an lạc hay một sở đắc nào đó, mà tu học chỉ là trở về nhìn lại chính mình, trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là để thấy ra bản chất thật của tâm và pháp vốn vô ngã và tịch tịnh.

Tinh tấn tu hành không phải là cố gắng nỗ lực của Bản ngã mà tinh tấn là không phóng dật, là trở về thực tại tại đây và bây giờ để thấy ra Sự Thật, thấy ra Thực tánh pháp. Thấy ra bản chất của tâm (cái gốc của tâm) là Tánh Biết, là Tự Tánh không sinh không diệt, là cái Biết trong sáng, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, là cái Biết khách quan chưa xen cái biết của ý thức bản ngã chủ quan.

Tánh Biết biết pháp một cách tự nhiên còn Bản ngã thì khởi tâm muốn biết, cố biết. Thấy ra đâu là Tánh Biết, đâu là Bản ngã ảo tưởng thì tâm tự ổn định, tự an lạc. Nên giác ngộ thì tự có giải thoát.

Cốt lõi của Đạo Phật là phi thời gian giải thoát (Akaliko), tất cả chỉ là ngay tại đây và bây giờ mà không phóng dật, tức không dính mắc quá khứ, tương lai, không đắm chìm hiện tại. Trở về trọn vẹn trong sáng với từng sát na thực tại đang trôi chảy, rõ ràng thấy biết như thực, thấy biết các pháp như nó đang là. Đó chính là đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác và khi có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mới không tham ưu, không nương tựa, không chấp trước điều gì ở đời.

Thấy các pháp như nó Đang Là, không cho là, phải là, sẽ là… thì ngay đây không có Bản ngã. Ngay đây tâm sáng suốt – định tĩnh – trong lành là ngay đây tâm có Giới Định Tuệ, ngay đây tâm có giác ngộ giải thoát.

Đạo là Vô Ngã thì ngay đây trở về chính mình, thấy ra mình đang Vô Ngã hay đang Bản Ngã.
Trở về trọn vẹn với pháp như nó đang là, dù là đang khổ hay đang sân… Trọn vẹn cảm nhận như nó Đang Là mà thái độ tâmvẫn rỗng lặng trong sáng không sinh đối kháng, không cho là, phải là, sẽ là…thì ngay đây là Vô ngã, là Đạo.

Vậy tu là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp như Thân Thọ Tâm Pháp đang là.

Trọn vẹn với thực tại bằng Tánh Biết trong sáng thì đó là Chánh niệm Tỉnh giác, là đang hành thiền Vipassana. Còn cố ý chánh niệm bằng ý thức Bản ngã, cố gắng tập trung, cố ý miên mật đó là tầm tứ, đó là đang hành thiền định. Thiền định dù có đạt được tâm yên thì cũng là định hữu vi hữu ngã và mức định cao nhất cũng là ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới tức vẫn còn trong Tam Giới mà thôi.

Tu là ngay đây buông xuống thái độ phản ứng tham sân si của Bản ngã cho là, phải là, sẽ là…thì ngay đây là Niết Bàn chứ không phải tu luyện để đạt được Niết Bàn. Còn tu luyện miệt mài, rèn luyện ngày đêm để tương lai trở thành hoàn hảo hơn đó là đang theo đạo Bà la môn, đó là tu luyện để tiểu ngã trở thành đại ngã. Dù có kết quả tốt trong cõi nhân thiên nhưng còn ngã thì vẫn chưa thể giác ngộ sự thật.

Vì vậy chưa thấy ra Tánh Biết vô vi vô ngã thì tu chỉ là hoạt động của Bản ngã.

Hướng tu học đúng đắn là trả thân tâm về bản chất tự nhiên như nó là, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, không để cho Bản ngã sử dụng thân tâm theo ý đồ của nó (không cho là, phải là, sẽ là).

Bí quyết của tu thiền Vipassana là Tự nhiên và Vô tâm. Thân tâm thư giãn buông xả là tự nhiên và vô tâm là tâm rỗng lặng trong sáng không có ý đồ gì của Bản ngã tức ngay đó trả thân tâm về với Tự Tánh vô vi vô ngã thì ngay đó thân tâm là Đạo.

Đạo là thân tâm như nó Đang là. Đạo là pháp đúng như thực tánh. Thực tánh là pháp mắt thấy, tai nghe… biết được không qua tưởng tượng. Thực tánh là cái thực tại đây và bây giờ như nó là.

Nên tu học chỉ là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Ngay đây nhận thức đúng tức thấy biết đúng bản chất thật của pháp là có chánh kiến, có chánh kiến là có Bát chánh đạo, có Bát chánh đạo là có Giới Định Tuệ, có Giới Định Tuệ là có giác ngộ, có giác ngộ thì có giải thoát.

Dù tu trăm ngàn cách, không bằng tự biết mình, mỗi phút giây trong sáng, mới thật là chân minh…

Thầy Viên Minh
Giác Thường ghi lại sự nhận hiểu qua sự giảng dạy của Thầy Viên Minh

 

YENLANG•NET GROUP

Chia sẻ: GiacThuong 52 Views 0
0
Loading
0

You may also like

Bình luận